Радослав Дудев

Радослав Дудев

№ 134

Студент в Русенски Университет „Ангел Кънчев” – гр. Русе, специалност „Социални дейности“. Работи в Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Медика-Русе“ ООД.