проф. дн инж. Михаил Илиев

проф. дн инж. Михаил Илиев

№ 114

Декан на факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ – Русенски университет „Ангел Кънчев“. Три мандата член на Академичен съвет на РУ.